Nét even anders kijken naar de zorg van de toekomst

Meer weten?

  Teamontwikkeling

  Teams zijn functionele eenheden binnen een organisatie. Teams bestaan uit individuele medewerkers, die elk met een eigen motivatie, met een eigen normenkader en verwachtingspatroon lid zijn geworden van het team.

  Onze visie

  In coaching van teams is het niet de bedoeling om de betrokkenen de weg te wijzen, maar hen te laten zien dat er verschillende wegen zijn. Het is aan hen om de juiste weg met elkaar te kiezen. Die keuze moet doordacht zijn en degenen die de keuze maken moeten zich bewust zijn van de consequenties van die keuze, zowel de positieve – als ook de negatieve kanten. Welke keuze er wordt gemaakt bijvoorbeeld in vorm van teamsamenwerking, wijze van overleg, bespreking van casuïstiek, aanspreekcultuur etc. is op zichzelf niet zo belangrijk, buiten dat de keuze uiteraard aan geldende kwaliteitscriteria moet voldoen. Van belang is vooral dat alle betrokkenen zich min of meer comfortabel weten met de gemaakte keuze en bereid zijn zich volledig te committeren aan de consequenties. Vanuit Toekomstzorg zien we het als een uitdaging om teams te helpen in het maken van de juiste keuzes met elkaar. Telkens blijkt dat teamleden een beweging maken van ‘praten tegen elkaar naar praten met elkaar’. Dat is pure winst, voor de teamleden, voor het team, de organisatie en zeker ook voor de cliënt! Toekomstzorg helpt daarbij met het stellen van de juiste vragen en stimuleert de intermenselijke contacten en samenwerking binnen het team. De focus ligt daarbij op de kracht van het team als geheel, met accenten op de individuele bijdragen van teamleden aan het team en invulling van persoonlijk – en professioneel leiderschap

  Teamsamenstelling wordt vooraf wel doordacht, maar vaak alleen in functionele zin: welke mensen met welke kennis moeten onderdeel worden van het team om de taakstelling te behalen. Een terechte overweging, echter, wanneer de afzonderlijke teamleden met elkaar moeten samenwerken om een gedeelde taakstelling te behalen, bepalen meer factoren dan enkel kennis en functionaliteit het uiteindelijke teamresultaat. Als voorbeeld: Soms blijkt binnen een team niet gesproken te worden over wat de gedeelde taakstelling is en welke consequenties de taakstelling heeft voor de taakinvulling van de teamleden. Bij gebrek aan duidelijkheid bestaat dan de reële kans dat teamleden elk op hun eigen wijze invulling geven aan hun taak. Het ontbreken van duidelijkheid betekent dat het de teamleden ontbreekt aan een gedeeld referentiekader. Juist een gedeeld referentiekader biedt binnen teams een uitgangspunt voor te maken afspraken, omgangsvormen, accenten in attitude. Zonder het referentiekader gaat soms het recht van de sterkste gelden: de langst betrokken teamleden bepalen wat er gebeurt (“zo doen wij dat”) en dicteren de eigen normen en regels aan nieuwe teamleden. Uiteraard geeft dit wrijving tussen teamleden, weerstand en conflict. Erger echter is nog dat standpunten vaak verharden en teamleden de eigen rolinvulling nog verder gaan versterken. Gevolg voor cliënten, bewoners, patiënten is dat zij op een bepaald moment heel verschillende zorg ontvangen. Zorg die bepaald wordt door de persoonlijke invulling en voorkeur van het teamlid op dat moment. Vanuit cliënt- en kwaliteitsperspectief is dit een volstrekt ongewenste situatie. Cliënten moeten in alle situaties, onafhankelijk van het dan werkzame teamlid, kunnen rekenen op een basiskwaliteit. Eenduidigheid in handelen en benaderen is onderdeel van deze basiskwaliteit.

  Bijbehorende projecten:

  • Coaching team Hospice De Volckaert
  • Begeleide intervisie adviseurs O&I Kwadrantgroep
  • Coaching dagelijkse besturen diverse professionele adviesorganen

  Projecten teamontwikkeling

  Bekijk alle reviewsReview ons