Privacybeleid

Laatst herzien op: 26 januari 2021

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De invoering van de AVG heeft tot gevolg dat vanaf 25 mei 2018 dezelfde privacywetgeving geldt in de gehele Europese Unie.

De AVG heeft tot doel de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen en legt vast hoe organisaties om moeten gaan met persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?
Onder het begrip persoonsgegevens valt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk persoon. Deze informatie dient direct of indirect (door middel van herleiding) te kunnen leiden tot identificatie van een natuurlijk persoon.

De AVG deelt persoonsgegevens op in twee groepen:

Gewone persoonsgegevens:
– Naam
– Adres
– Postcode
– Woonplaats
– BSN-nummer
– E-mailadres
– Kentekengegevens
– IP-adres

Bijzondere persoonsgegevens:
– Ras
– Godsdienst
– Seksuele leven
– Politieke opvatting
– Gezondheid
– Lidmaatschap van een vakvereniging
– Strafrechtelijk gedrag
– Genetische gegevens
– Biometrische gegevens

Toekomstzorg zal u nooit vragen om bijzondere persoonsgegevens en verwerkt derhalve ook geen bijzondere persoonsgegevens.

Wat wordt verstaan onder verwerking persoonsgegevens?
Volgens art. 4 lid 2 van de AVG is het verwerken van persoonsgegevens: Elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedures, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen etc. Het begrip verwerken is erg ruim en schaart alle handelingen onder zich van het verzamelen van gegevens tot en met het vernietigen van gegevens.

Hoe verzamelt Toekomstzorg persoonsgegevens?
Toekomstzorg verzamelt nooit persoonsgegevens zonder uw toestemming.
Toekomstzorg verkrijgt uw gegevens door het achterlaten van informatie in formulieren, het plaatsen van cookies of via direct contact met u.
Toekomstzorg legt conform de AVG alleen relevante gegevens vast, inclusief de wijze waarop deze gegevens verkregen zijn en hoe u toestemming hebt gegeven voor het vastleggen van uw gegevens door Toekomstzorg.
Toekomstzorg verstrekt uw gegevens nooit aan derden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming gegeven hebt of tenzij de wet bepaalt dat Toekomstzorg hiertoe verplicht is.

Cookies
De website van Toekomstzorg maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat op uw harde schijf wordt opgeslagen door een server en alleen herkend wordt door de server die de cookie opslaat.

Er zijn drie soorten cookies te onderscheiden:

– Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om een website beter te laten functioneren. Een voorbeeld van een functionele cookie is een cookie die onthoudt wat er in het winkelmandje is gestopt.
– Analytische cookies: analytische cookies zorgen ervoor dat tools als Google Analytics de website kunnen monitoren en geven de eigenaar van de website inzage in informatie als hoeveel bezoekers de website heeft, welke pagina’s bezocht worden en via welke kanalen bezoekers op de website komen. Deze cookies geven geen informatie die naar u kunnen leiden.
– Tracking cookies: dit zijn cookies die het individuele gedrag van een bezoeker tracken en hierbij een profiel opstelt van de bezoeker.

Het plaatsen van een functionele cookie dient uitsluitend om de website optimaal te kunnen tonen aan u en u hoeft hiervoor geen toestemming te verlenen aan Toekomstzorg. Voor de overige twee soorten cookies dient u wel toestemming te verlenen aan Toekomstzorg. Dit kunt u doen door de cookiemelding te accepteren. Doet u dit niet, dan zal Toekomstzorg geen analytische en tracking cookies plaatsen.

Deze cookies gebruiken wij op onze website

CookieTypeDuurBeschrijving
CookieConsentCookiebot1 jaarSlaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein
Google AnalyticsHTTP Cookie1 jaarAnalytische cookie
Google Analytics _gaHTTP Cookie1 jaarRegistreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
Google Tag Manager _gidHTTP Cookie1 dagRegistreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
YouTubeHTTP Cookie2 jaarVerzamelt gegevens over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals welke pagina's zijn gelezen.

Hoe gaat Toekomstzorg om met uw persoonsgegevens?
Uw gegevens worden nauwkeurig en veilig vastgelegd door Toekomstzorg. Dit houdt in dat gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daartoe bevoegd zijn en voor wie het noodzakelijk is uw gegevens in te zien.
Uw gegevens worden door Toekomstzorg niet gebruikt voor doeleinden waarvoor u geen uitdrukkelijke toestemming verleend hebt en worden niet verstrekt aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming of zonder dat de wet of de handhaving daarvan Toekomstzorg daartoe verplicht.

U heeft ten alle tijde recht op inzage in uw persoonsgegevens zoals deze zijn vastgelegd bij Toekomstzorg. U kunt hiervoor een verzoek indienen via info@toekomstzorg.nl.

Met welk doel verzamelt Toekomstzorg persoonsgegevens?
Toekomstzorg verzamelt en slaat informatie op van relaties om de relaties te kunnen onderhouden.
Toekomstzorg verzamelt en slaat informatie op van beoogde relaties om deze van dienst te kunnen zijn in verzoeken die kunnen leiden tot het aangaan van een relatie.
Toekomstzorg gebruikt uw gegevens dus om de relatie actief te kunnen onderhouden en te kunnen voldoen aan uw verzoeken. Verder worden de gegevens gebruikt om u passende informatie te kunnen sturen.

Toestemming en bezwaar
Conform de regels zoals vastgelegd in de AVG slaat Toekomstzorg alleen relevante en toegestane informatie op, voor de duur die noodzakelijk is en met uw verleende toestemming.
Wilt u bezwaar maken tegen de vastlegging van uw persoonsgegevens, inzage verkrijgen in uw persoonsgegevens zoals vastgelegd bij Toekomstzorg of uw verleende toestemming intrekken? Neem dan contact op met Toekomstzorg via info@toekomstzorg.nl.

Meer over de AVG leest u op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg